ภาชนะรักษ์โลกจากตองตานี

จากปัญหาวิกฤติจากขยะพลาสติกที่ทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันนั้น โดยเฉพาะในภาวะที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคอุบัติใหม่ ส่งผลให้อัตราการใช้พลาสติกครั้งเดียวทิ้งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของของโรค ซึ่งผลที่ตามมาคือปัญหาขยะล้นเมืองจากบรรจุภัณฑ์ ถุง และภาชนะของใช้พลาสติกนานาชนิด ในประเทศไทยเองมีปริมาณขยะในทะเลมากเป็นอันดับ 6 ของโลก ซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบนิเวศของสัตว์ทะเล และห่วงโซ่อาหารของมนุษย์

นโยบายของภาครัฐเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกมีออกมาเป็นระยะ ดังจะเห็นได้จากการที่ห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อชื่อดังหลายแห่ง ต่างทยอยงดนำถุงพลาสติกบรรจุสิ่งของให้แก่ลูกค้า และรณรงค์ให้ประชาชนนำถุงผ้าพกพาไปตามที่ต่าง ๆ เพื่อใส่สินค้าแทน ซึ่งเทรนด์การลดใช้ถุงพลาสติกนี้กำลังเป็นที่นิยมและได้รับความสนใจไปทั่วโลก ซึ่งแน่นอนว่าถุงผ้า มีข้อจำกัดเพื่อใส่สินค้าได้เฉพาะของแห้งเท่านั้น

ชุมชนคลองกระจง ไม่ได้เพิกเฉยกับการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ระบบนิเวศคงอยู่สืบไปชั่วลูกหลานในอนาคต จึงนำนวัตกรรมมาร่วมผลิตสินค้าและบริการที่ลดขยะพลาสติกให้กับโลก โดยนำใบตองตานีที่ตกเกรดและกาบกล้วยซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งในสวนกล้วย มาผลิตเป็นจานขึ้นขึ้นทดแทนการใช้จานชามพลาสติกหรือโฟม สำหรับใส่อาหาร สามารถใช้ตามตลาดนัด ร้านอาหาร หรืองานกิจกรรมอีเว้นท์ต่าง ๆ

โดยผลิตภัณฑ์จานชามจากใบและกาบด้วยตานีที่ผลิตขึ้นโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนใบตองคลองกระจง กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ จังหวัดสุโขทัย มีขนาดให้เลือกกว่า 9 แบบ จานภาชนะจากใบตองและกาบกล้วยนอกจากจะคงเอกลักษณ์ของคนในชุมชนคลองกระจงแล้ว ยังใช้งานง่าย คงทน และปลอดภัย รวมถึงยังช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดจากวัสดุในท้องถิ่น เป็นการเพิ่มมูลค่า เสริมสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชน และสำคัญที่สุดคือการช่วยลดการใช้ภาชนะพลาสติกที่ใช้เวลาย่อยสลายนานกว่า 300 ปี ด้วยภาชนะชีวภาพที่สามารถย่อยสลายได้ด้วยตัวเองภายในระยะเวลาอันสั้นอีกด้วย

Message us